Nieuws

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie. Volg ons ook op Facebook.

________________________________________________________________________________
Expositie ‘Meesterwerken door kinderen’
Het A.M. de Jongmuseum in Nieuw-Vossemeer, groepen 7 en 8 van basisscholen de Nieuwe Veste, Groen van Prinsterer, Maria Regina, Merijntje en de kunstenaars Eva Luijkx, Frans van Drunen, Angela Hagenaars en IWAZ hebben in de afgelopen weken nieuw leven geblazen in een aantal meesterwerken van beroemde meesters.

De Zonnebloemen van Van Gogh, Marilyn Monroe van Andy Warhol, De Denker van Auguste Rodin, De roodblauwe Stoel van Gerrit Rietveld, maar ook de Nachtwacht van Rembrandt van Rijn en vele andere meesterwerken hebben door de kunsthanden van de kinderen uit de groepen 7 en 8 een nieuwe look gekregen.

In het A.M. de Jongmuseum in Nieuw-Vossemeer is een prachtige tentoonstelling ingericht waar deze meesterwerken naast de ‘echte’ meesterwerken te bewonderen zijn.

De feestelijke opening van deze ‘once in a lifetime’ expositie vindt plaats op zaterdag 16 april om 13.30 uur in het A.M. de Jongmuseum en is daarna tot en met oktober 2016 te bezichtigen. het museum is elke zaterdag geopend van 13:30 tot 16:30 uur. Voor groepen is reservering op andere tijden mogelijk.

________________________________________________________________________________

Ben jij een kunstdocent? Registreer je dan nu op een landelijk platform
All Art Professionals is hét landelijk platform dat kunstdocenten verbindt, werken in netwerken faciliteert, en het uitwisselen van praktische kennis en ervaringen stimuleert. Dit doen zij omdat zij geloven dat de kunstdocent de sleutelpositie heeft om kunsteducatie duurzaam vorm te geven en de kunsteducatie toegankelijk te houden voor iedereen die zich creatief wil ontplooien. De kunstdocent is prima in staat om zijn creatieve kunst over te dragen naar cursisten, maar duurzaam ondernemen is iets anders. Voor meer achtergrond informatie kunt u terecht op www.allartprofessionals.nl.

Op basis van het rapport van het LKCA ‘Zicht op actieve cultuurparticipatie 2014’, waarin het aantrekken van nieuwe cursisten als het grootste probleem voor docenten wordt beschreven, zijn zij dit jaar gestart om een uniek landelijk project vorm te geven. Zij doen dit in samenwerking met collectieven en zelfstandige docenten. Het betreft het initiatief Kiesjedocent.nl, de plaats op internet waar geïnteresseerden een geschikte kunstdocent kunnen zoeken, vinden en kiezen.

_________________________________________________________________________________
Budget voor cultuureducatie wordt €11,50 per leerling
Vanaf het schooljaar 2015-2016 is het budget voor cultuureducatie in het primair onderwijs verhoogd naar €11,50 per leerling. De middelen voor cultuureducatie komen uit de Prestatiebox Primair Onderwijs. Alle middelen uit de prestatiebox worden vanaf 2015-2016 als één totaalbedrag toegekend aan scholen.

Meer informatie over cultuureducatie in de prestatiebox.

_________________________________________________________________________________
SLO Leerplankader
Het landelijke leerplankader kunstzinnige oriëntatie biedt houvast bij de invulling en borging van het curriculum voor kunstzinnige oriëntatie op scholen. Hierin zijn competenties met betrekking tot het creatieve proces uitgewerkt in leerlijnen voor beeldend, dans, drama en muziek (de kunstzinnige vakdisciplines). De leerlijnen laten de opbouw van deze competenties zien. Het is aan scholen te bepalen of ze het onderwijsaanbod in aparte vakken of meer in samenhang aanbieden.

Leidend voor het leerplankader kunstzinnige oriëntatie zijn de preambule, de karakteristiek en de kerndoelen van het leergebied kunstzinnige oriëntatie. Daarbij zijn extra aandachtspunten en de samenhang met 21e eeuwse vaardigheden beschreven. Het creatieve proces, waarbij het  gaat over oriënteren, onderzoeken, uitvoeren, evalueren en reflecteren, vormt de rode draad in de leerlijnen.

Bij kunstzinnige oriëntatie maken leerlingen kennis met kunstzinnige en culturele aspecten waarmee mensen vorm en betekenis hebben gegeven aan hun bestaan. Leerlingen leren ook zélf vorm en betekenis te geven aan hun bestaan. Ze leren de inhouden, vaardigheden en attitudes van de kunstzinnige vakdisciplines (bewust) te gebruiken in hun proces van vormgeving en betekenisgeving.

Het landelijk leerplankader kunstzinnige oriëntatie biedt een richtinggevende beschrijving. Het leerplankader is het uitgangspunt voor nadere concretiseringen, zoals handreikingen voor leerkrachten, medewerkers van culturele instellingen, pabo’s en leerkrachten die lesgeven aan leerlingen met speciale behoeftes. Deze handreikingen zullen de komende tijd nog ontwikkeld en via deze website gepubliceerd worden.

Meer informatie

________________________________________________________________________________
Platform #Onderwijs2032 
Staatssecretaris Dekker (onderwijs) heeft half februari het startsein gegeven voor Platform #Onderwijs2032. Afgelopen november startte Dekker een ‘nationale brainstorm’ over de inhoud van ons onderwijs. Iedereen met ideeën kon deze delen via #onderwijs2032. Het leverde meer dan 17 000 reacties op. Dekker: ‘Een fantastische opbrengst. Nu is het tijd om de spade dieper de grond in te steken.’ Het platform onder leiding van Paul Schnabel gaat daarmee aan de slag. Zij gaan de maatschappelijke dialoog structuren en verdiepen en een internationaal vergelijkende analyse uitvoeren. Op basis daarvan zal het platform het kabinet dit najaar adviseren welke kennis en vaardigheden leerlingen op school zouden moeten leren om optimaal in onze toekomstige samenleving te participeren. Dit advies zal vervolgens de basis vormen voor een herziening van de onderwijsinhoud de komende jaren. Op de vernieuwde website www.onderwijs2032.nl stellen de platformleden zich voor, zijn de resultaten van de brainstorm te zien, en kunnen geïnteresseerden een bijdrage leveren op specifieke thema’s die het platform agendeert.